ГоловнаПро насКерівний складКолегіяПідпорядковані організаціїДоступ до публічної інформаціїГромадська приймальня

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом від 20.05.2011 р. /№ 145
«Про забезпечення виконання
Закону України «Про доступ
до публічної інформації» 

 

ПОРЯДОК
розгляду запитів на інформацію, які надходять на адресу Херсонського обласного управління водних ресурсів 

І. Загальні положення


Відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень мають право на запит на інформацію.
Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Запити на інформацію можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
Письмовий запит подається в довільній формі.
Запит на інформацію має містити:

 • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення спеціальної форми запиту на інформацію (додається), яку можна отримати у відділі контролю, діловодства, взаємодії з засобами масової інформації Херсонського обласного управління водних ресурсів (далі – облводресурсів) та на офіційному веб-сайті облводресурсів.

 

ІІ. Порядок реєстрації та розгляду запитів на інформацію

 1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення облводресурсами оперативного розгляду та надання відповідей на запити інформацій від фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень (далі -Запитувачі), що надходять до облводресурсів.
 2. Обласне управління водних ресурсів спрямовує свою діяльність на забезпечення оперативного розгляду запитів на інформацію, що надійшли до облводресурсів, та вжиття заходів для надання зазначеної в запиті інформації.
 3. Відповідальним за забезпечення доступу Запитувачів до інформації визначається відділ контролю, діловодства, взаємодії з засобами масової інформації (далі - Відповідальний підрозділ).
 4. Відповідальний підрозділ отримує запит на інформацію, який надійшов телефоном, електронною поштою, телефаксом або за телефоном, реєструє його в журналі реєстрації запитів на інформацію. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) Запитувач не може подати письмовий запит, його має оформити Відповідальна особа, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
 5. Якщо запитувана інформація відноситься до компетенції облводресурсів, Відповідальний підрозділ терміново передає запит на резолюцію начальнику облводресурсів, або заступнику, який виконує обов’язки начальника облводресурсів, з наступною передачею на виконання відповідальному структурному підрозділу (далі - Виконавець), що володіє інформацією із запиту.
 6. Запит на інформацію, що надійшов до облводресурсів в письмовій формі, відокремлюється працівниками відділу контролю, діловодства, взаємодії з засобами масової інформації від загальної вхідної кореспонденції та оперативно реєструється в журналі запитів на інформацію.
 7. Виконавець у строк, що не перевищує 5-ти робочих днів з дня отримання запиту облводресурсами, повинен надати відповідь на запит інформації за підписом начальника облводресурсів, у разі відсутності начальника, за підписом одного із заступників начальника. У разі, якщо інформація належить до категорії з обмеженим доступом, виконавець має право відмовити у задоволені запиту, про що повідомляє Запитувача.
 8. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів більш як 10 сторінок, Виконавець надсилає Запитувачу лист-повідомлення, в якому вказується, що інформація за запитом перевищує 10 сторінок А4 і запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Також в листі-повідомленні має бути вказана загальна сума для сплати та номер рахунку і реквізити банку для сплати зазначеної суми. Крім того, Запитувач має бути проінформований, що лише в термін не пізніше 5-ти робочих днів після надходження зазначеної у листі-повідомленні суми на рахунок облводресурсів Виконавець надає Запитувачу відповідь на запит інформації.
 9. Виконавець обов'язково надає копію вихідного листа щодо запиту Відповідальному підрозділу.
 10. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явиш та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту облводресурсами.
  Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
 11. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, облводресурсів може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку Виконавець повідомляє Запитувача в письмовій формі не пізніше 5-ти робочих днів з дня отримання запиту облводресурсами, а також повідомляє про це Відповідальний підрозділ облводресурсів.
  У листі про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
  - прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту управлінням облводресурсів;
  - дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
  - причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим законом строк;
  - строк, у який буде задоволено запит;
  - підпис.
 12. У разі, якщо управління облводресурсів не володіє і не зобов'язаний, відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, Виконавець надсилає відповідь Запитувачу стосовно того, що управління облводресурсів не володіє запитуваною інформацією.
  Якщо за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто володіє інформацією за запитом, то Виконавець направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це Запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
 13. Після переадресації запиту Відповідальний підрозділ робить відмітку про переадресацію у журналі реєстрації даних про запити на інформацію.
 14. Обласне управління водних ресурсів має право відмовити в задоволені запиту в таких випадках:
  - якщо Запитувач не оплатив передбачені Законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком ;
  - якщо Запитувач не дотримав вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.
  У відмові в задоволенні запиту на інформацію мас бути зазначено:
  - прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту управлінням водних ресурсів;
  - дату відмови;
  - мотивовану підставу відмови;
  - порядок оскарження відмови відповідно до ст. 23 Закону;
  - підпис.
 15. Інформацію про результати розгляду запитів на інформацію Відповідальний підрозділ вносить до бази даних запитів на інформацію разом з копією листа, яким поінформовано Запитувача.